Staňte se spolutvůrci 

Interaktivní angličtiny ;-)

Rádi spolupracujeme s šikovnými a kreativními lidmi. Proto jsme se formou soutěže rozhodli oslovit i vás a umožnit vám tak stát se spolutvůrcem konceptu Interaktivní angličtiny ;-) 

A v čem soutěž spočívá? Navrhněte novou aktivitu do angličtiny a získejte finanční odměnu!

Účast v soutěži je velice jednoduchá a vyhrát může úplně každý ;-) Znáte aktivitu, která:

- je vhodná pro výuku angličtiny pro děti v předškolním věku (1,5 - 6 let),

- děti jí milují a chtěl/a byste ji zařadit do výuky,

- a zatím není součástí Interaktivní angličtiny?

V takovém případě stačí vyplnit a odeslat formulář níže ;-)

Vybrané aktivity, které zařadíme do našeho konceptu, odměníme finanční částkou 2 000 Kč. Soutěžit můžete do 31. 3. 2021.

*Pravidla soutěže

1. Tato pravidla soutěže upravují základní soutěžní pravidla soutěží pořádaných společností Interaktivní angličtina, IČ: 01674358 (dále jen "Pořadatel").

Obecná ustanovení

1. Možnost zapojit se do soutěže mají všechny školy provozující kurzy Interaktivní angličtiny a jejich pracovníci.

2. Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která vyplní soutěžní formulář. 

3. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit s jednou nebo s více aktivitami, přičemž šanci na výhru má každá samostatná aktivita (nesmí se ale jednat pouze o obměny původní aktivity.

4. Výherci hlavní výhry budou vybráni Pořadatelem a bude ověřen jeho status spolupracující školy, resp. pracovníka spolupracující školy. 

5. Výherci budou vyhlášeni e-mailem odeslaným všem spolupracujícím školám, příp. i jiným kanálem dle uvážení Pořadatele, a to nejpozději do 31. 12. 2021.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit mimořádné ocenění vybranému účastníkovi. 

7. Výherci budou kontaktování emailem k poskytnutí informací pro předání výhry. 

8. Výhry budou doručeny na bankovní účet výherce, které výherce poskytne Pořadateli soutěže prostřednictvím emailu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. 

9. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. 

10. Vyplacení výher v hotovosti není možné. 

Autorská práva 

1. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jejich následným zveřejněním a používáním Pořadatelem nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. 

2. Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezúplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží a které zpřístupnil Pořadateli, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, přičemž přijetí tohoto autorského díla Pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, představuje souhlas Pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy. 

Vyloučení ze soutěže

1. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Pořadatele. To platí rovněž pro pokyny Pořadatele, týkající se osobní účasti výherce na předání odměny. V opačném případě je Pořadatel oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. Pořadatel je dále oprávněn ze soutěže vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti či jedná v rozporu s právními předpisy anebo dobrými mravy.

2. Účastník je povinen na základě výzvy sdělit Pořadateli údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit Pořadateli jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je Pořadatel oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny, včetně čísla bankovního účtu.

3. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru, která tak propadá. Vyloučí-li Pořadatel ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Pořadatel není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka.

4. Zjistí-li Pořadatel, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti v soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.


Ostatní ustanovení

 1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel, je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže za účelem realizace soutěže. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z §11 a §21 tohoto zákona. 

2. Předloží-li stejný nebo podobný soutěžní návrh více účastníků, bude konečný výherce vybrán z těchto osob losováním.

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

4. Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu 5 let, a to za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Pořadatele, a to zejména ke zveřejnění jména, příjmení a odpovědí soutěžících v tištěných a internetových médiích. 

5. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon"). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých při registraci do soutěže nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. 

6. Správcem osobních údajů je Pořadatel. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. 

7. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. 

8. Soutěžící účastí v soutěži uděluje Pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku soutěže. Obchodní sdělení je Pořadatel oprávněn zasílat prostřednictvím externích společností zajišťujících pro Pořadatele marketingové služby. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním emailové zprávy na e-mailovou adresu Provozovatele s uvedením slova "Nezasílat" v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.